21.8 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024

Konkursy na TEN-T

Rozpoczęcie konkursów na współfinansowanie projektów w dzie- dzinie Transeuropejskiej Sieci Transportowej z funduszu TEN-T

W kwietniu 2008 r. opublikowane zostaną zaproszenia do składania wniosków o współfinansowanie projektów w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Komisja Europejska zadecydowała, iż w ramach tegorocznych konkursów wysokość dostępnych środków wyniesie 220 mln EUR (budżet dla wszystkich krajów UE).

Projekty zgłaszane do ww. konkursów powinny stanowić przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania, zgodnie ze wspólnotowymi wytycznymi ws. rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej określonymi w Decyzji nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23.07.1996 r. zmienionej Decyzją nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29.04.2004 r. (Wytyczne TEN-T).

Projekty mogą być zgłaszane przez jedno lub więcej państw członkowskich, organizacje międzynarodowe oraz podmioty publiczne i prywatne. Jeżeli wnioskodawcą jest inny podmiot niż państwo członkowskie, to taki wniosek musi zostać zatwierdzony przez władze państwa członkowskiego.

KE przeprowadzi nabory projektów w ramach rocznego oraz wieloletniego programu prac.

Ogłoszenie o konkursach wraz z rocznym i wieloletnim programem prac oraz wnioskami aplikacyjnymi zostanie opublikowane na stronie internetowej Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm, jak również na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury. Informacji nt. konkursów udziela Departament Funduszu Spójności w Ministerstwie Infrastruktury. Wypełnione wnioski aplikacyjne należy przesyłać do Ministerstwa Infrastruktury.

KONKURS W RAMACH ROCZNEGO PROGRAMU PRAC TEN-T – BUDŻET I PRIORYTETY

Budżet programu rocznego w 2008 r. zaplanowano na poziomie 175 mln EUR. 140 mln EUR przeznaczono na współfinansowanie projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej, natomiast 35 mln EUR przeznaczono na Instrument Gwarancji Pożyczkowej przewidziany w Rozporządzeniu (WE) nr 680/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 20.06.2007 r. ustanawiającym ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych. Konkurs roczny przeznaczony jest dla projektów, które nie zostały włączone do programu wieloletniego finansowania. Wydatki w ramach ww. projektów uznawane są za wydatki kwalifikowane od daty złożenia aplikacji w Komisji Europejskiej.

Pomoc finansowa w ramach programu rocznego w 2008 r. będzie udzielana zgodnie z następującymi priorytetami:
– wsparcie projektów priorytetowych określonych w aneksie III do Wytycznych TEN-T, jeżeli nie otrzymały wsparcia z programu wieloletniego i jeżeli będzie to uzasadnione ich stosunkowo niewielkim kosztem i krótkim czasem realizacji;
– wsparcie działań zmierzających do rozwoju kluczowych połączeń eliminujących wąskie gardła zgodnie z art. 5 Wytycznych TEN-T;
– wsparcie działań zmierzających do rozwoju interoperacyjnej sieci kolejowej, zgodnie z art. 10 Wytycznych TEN-T (za wyjątkiem działań w zakresie wdrażania ERTMS). Projekty kolejowe mogą dotyczyć zarówno kolei dużych prędkości, jak i kolei konwencjonalnej oraz szczególnie powinny uwzględniać kwestię interoperacyjności (każdy projekt powinien być objęty planem wdrażania ERTMS);
– wsparcie działań promujących transport morski i żeglugę śródlądową zgodnie z art. 11 Wytycznych TEN-T. Współfinansowane są projekty dotyczące zarówno dostępności do portów, jak i samych terminali portowych;
– wsparcie działań zmierzających do rozwiązania najpilniejszych problemów w portach lotniczych zgodnie z najnowszym Komunikatem na temat przepustowości i efektywności portów lotniczych i art. 13 Wytycznych TEN-T: zwiększenie istniejącej przepustowości, zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko;
– wsparcie działań promujących wysokie standardy bezpieczeństwa i wygody oraz gwarantujących zrównoważone zintegrowanie infrastruktury drogowej w ramach światowego łańcucha transportowego zgodnie z art. 9 Wytycznych TEN-T;
– wsparcie działań promujących rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej (art. 2 Wytycznych TEN-T), zgodnie z Białą Księgą nt. Transportu, głównie poprzez wprowadzanie "acquis communautaire" w dziedzinie środowiska oraz działań zmierzających do współpracy intermodalnej poprzez rozsądną integrację różnych rodzajów transportu (jak wskazano dla odpowiednich rodzajów transportu w art. 5, 9, 10, 11, 14 i 16 Wytycznych TEN-T);
– roczny program będzie obejmował priorytety rozwoju TEN-T, które nie zostały ujęte w programie wieloletnim. Jednakże największa waga będzie udzielana projektom odpowiadającym takim kluczowym kwestiom TEN-T jak projekty transgraniczne i wąskie gardła;
– wsparcie Instrumentu Gwarancji Pożyczkowej, który stanowi gwarancje wystawiane przez EBI w celu rozłożenia ryzyka i udzielenia wsparcia inwestorom realizującym projekty na sieci TEN-T, zgodnie z art. 6.1.d Rozporządzenia nr 680/2007;
– w celu przyciągnięcia kapitału prywatnego do finansowania strategicznych projektów z zakresu infrastruktury transportowej, program TEN-T będzie wspierał zaangażowanie sektora prywatnego, w szczególności w rozwój i finansowanie projektów korzystających ze wsparcia Wspólnoty (zgodnie z art. 7 Rozporządzenia nr 680/2007);
– w celu zwiększenia społecznych korzyści wynikających z innowacji i zmniejszenia opóźnień we wdrażaniu polityki transportowej, finansowanie z TEN-T powinno, jeśli to tylko możliwe, wspierać projekty innowacyjno-badawcze lub kreujące nowe technologie.

KONKURS W RAMACH WIELOLETNIEGO PROGRAMU PRAC TEN-T – BUDŻET I PRIORYTETY

W roku 2008 będą współfinansowane projekty wpisujące się w następujące kategorie priorytetów:

1. Autostrady Morskie (Motorways of the Sea)
Dostępny budżet TEN-T wynosi 20 mln EUR;
2. System Informacji Żeglugi Śródlądowej (River Information Services)
Dostępny budżet TEN-T wynosi 15 mln EUR;
3. Zarządzanie Ruchem Powietrznym (Air Traffic Management)/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej (Functional Airspace Blocks, FABs)
Dostępny budżet TEN-T wynosi 10 mln EUR.

Wydatki w ramach ww. projektów uznawane są za wydatki kwalifikowane od dn. 1 stycznia 2008 r.

1. Autostrady Morskie
Celem tego projektu, będącego jednym z projektów priorytetowych określonych w Decyzji nr 884/2004/WE, jest zbudowanie transeuropejskiej sieci autostrad morskich, która zapewni zintegrowany, regularny i wysokiej jakości transport morski (przede wszystkim towarowy, lecz również pasażersko-towarowy), jak również przyczyni się do ograniczenia ruchu drogowego oraz zapewni lepszą komunikację z regionami peryferyjnymi. Autostrada Morska na Morzu Bałtyckim ma połączyć kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Zachodniej.

2. System Informacji Żeglugi Śródlądowej
Projekt ma na celu zintegrowane wdrażanie systemu w całej Europie na podstawie Dyrektywy 2005/44/WE. Współfinansowane będą: instalacja infrastruktury pokładowej i przybrzeżnej, testowanie interoperacyjności systemu, rozwój jego podstawowych elementów, przede wszystkim w dziedzinie wymiany informacji.

3. Zarządzanie Ruchem Powietrznym/Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 551/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. organizacji i wykorzystania przestrzeni powietrznej w ramach Jednolitego Nieba Europejskiego państwa członkowskie powinny zorganizować swoją przestrzeń powietrzną w Funkcjonalne Bloki (FABs) celem osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa, zwiększenia efektywności i przepustowości. Komisja Europejska oczekuje opracowania planów wdrożenia FABs.

ZASADY NABORU WNIOSKÓW W RAMACH ROCZNEGO I WIELOLETNIEGO PROGRAMU PRAC

1. Progi współfinansowania
Maksymalne progi współfinansowania zaakceptowanych projektów wyniosą:
– projekty studyjne – 50% kosztów kwalifikowanych;
– transgraniczne projekty inwestycyjne – 30% kosztów kwalifikowanych;
– projekty inwestycyjne w zakresie systemów zarządzania ruchem drogowym, powietrznym, morskim oraz żeglugą śródlądową i przybrzeżną – 20% kosztów kwalifikowanych;
– priorytetowe projekty inwestycyjne – 20% kosztów kwalifikowanych;
– projekty inwestycyjne – 10% kosztów kwalifikowanych.

2. Zasady kwalifikowalności projektów:
– Zgodność z prawem wspólnotowym – przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty uzależnione jest od zgodności projektu z prawem wspólnotowym, w szczególności z prawem w dziedzinie interoperacyjności, ochrony środowiska, konkurencji i zamówień publicznych;
– Inne źródła finansowania – nie jest możliwe udzielenie pomocy finansowej z budżetu TEN-T dla części projektu, które otrzymały pomoc finansową z innych źródeł finansowania wspólnotowego;
– Podstawy wykluczenia – zostały one określone w artykułach 93-96 i 114 Rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25.06.2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich zmienionego Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1995/2006 z dnia 13.12.2006 r., jak również w artykule 133 Rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23.12.2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 zmienionego Rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23.04.2007 r.;
– Zdolność finansowa – Wnioskodawca powinien posiadać zdolność finansową do zrealizowania projektu, o którego współfinansowanie wnioskuje i wraz z wnioskiem aplikacyjnym powinien przedstawić swoje roczne sprawozdanie finansowe z ostatniego roku finansowego. Państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe oraz podmioty publiczne zwolnione są od poświadczania tej zdolności;
– Zdolność techniczna – Wnioskodawca powinien posiadać zdolność techniczną i operacyjną do realizowania projektu oraz powinien przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie tej zdolności (np. potwierdzenie, że realizował podobne projekty). Państwa członkowskie oraz organizacje międzynarodowe zwolnione są od poświadczania tej zdolności.

3. Kryteria oceny zgłaszanych projektów na podstawie wniosków aplikacyjnych
Wnioski, które dotyczą projektów kwalifikujących się do wsparcia, będą oceniane na podstawie następujących kryteriów, które mają na celu przeanalizowanie jakości wniosku:
– dojrzałość;
– potrzeba przezwyciężenia barier finansowych;
– stymulujący efekt interwencji Wspólnoty na finanse publiczne i prywatne;
– solidność pakietu finansowego;
– efekty społeczno-ekonomiczne;
– konsekwencje i korzyści środowiskowe;
– stopień wkładu w ciągłość i interoperacyjność sieci oraz w optymalizację jej przepustowości;
– stopień wkładu w poprawę jakości usług, bezpieczeństwa i ochrony;
– stopień wkładu w rozwój rynku wewnętrznego i innych priorytetów TEN-T;
– stopień wkładu w zbilansowanie rodzajów transportu z korzyścią dla transportu najbardziej przyjaznego środowisku;
– złożoność projektów, np. z powodu występowania przeszkód naturalnych;
– jakość wniosku aplikacyjnego.

4. Przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty z budżetu TEN-T
Pomoc finansowa dla danego projektu zostanie przyznana na podstawie indywidualnej decyzji przyjętej przez Komisję Europejską.

Łącznie w latach 2004-2007 Komisja Europejska przyznała pomoc finansową z Funduszu TEN-T 19 polskim projektom. Ich łączna wartość wynosi 142 mln EUR, zaś przyznana kwota dofinansowania TEN-T 60,1 mln EUR.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili