Regulamin

Regulamin sprzedaży reklam na portalu E-logistyka.pl

E-logistyka.pl należy do spółki E-logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 38
zarejestrowaną pod numerem REGON 360219805, NIP 6751512459

Podstawowe pojęcia

 

Odsłona reklamy

Jest to kontakt użytkownika z reklamą (wyświetlenie reklamy na ekranie użytkownika)

Statystyki

Dostępne dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.

Zamówienie

Oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu E-logistyka.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez E-logistyka.pl do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

Reklamodawca

Oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję reklamy na portalu E-logistyka.pl. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Postanowienia ogólne
Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam w portalu E-logistyka.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

§1
E-logistyka.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie E-logistyka.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§2
Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
E-logistyka.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, iż są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§3
E-logistyka.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów “reklama”, “ogłoszenie reklamowe”, “ogłoszenie płatne” itp.

§4
Rejestracja konta w Portalu E-logistyka.pl nie jest równoznaczna z zamówieniem reklamy. Złożenie zamówienia następuje w chwili dokonania wpłaty w systemie zarządzania reklamą lub w chwili wystawienia przez E-logistyka.pl faktury na wyraźne życzenie Zamawiającego.

Warunki realizacji reklam

§5
Rezerwacje i zlecenia reklam przyjmowane są w formie pisemnej lub za pomocą odpowiedniego formularza, który określa rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas emisji oraz lokalizację w portalu E-logistyka.pl.

§6
Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają E-logistyka.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§7
Materiały do kampanii reklamowej powinny być dostarczone do E-logistyka.pl najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego przed datą emisji lub w dniu aktywacji reklamy za pomocą specjalnych formularzy zarządzania reklamą.

§8
Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia do E-logistyka.pl odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie: treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania oraz przedziału godzinowego w razie konieczności ich wprowadzania Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć do E-logistyka.pl na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu lub dokonać zmian w formularzach zarządzania reklamą.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian E-logistyka.pl ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

§10
Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.

§11
Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić E-logistyka.pl wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT. E-logistyka.pl zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłat za zamówioną kampanię.

§12
Wynagrodzenie E-logistyka.pl za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§13
Rabaty dla Klientów wykupujących reklamę w Portalu E-logistyka.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

Reklamacje

§14
Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Portalowi E-logistyka.pl wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia kampanii.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, E-logistyka.pl po konsultacjach z Reklamodawcą,
zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamie.

Jeżeli w ustalonym okresie czasu z przyczyn niezależnych od E-logistyka.pl kampania nie zostanie w pełni zrealizowana, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub – alternatywnie – Klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon na kolejne zamówienie.

Uwagi końcowe

§15
Wszelkie pokazywane na tej stronie internetowej znaki towarowe, logo i znaki graficzne,  zdjęcia, stanowią własność firm do których należą. Używanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków, bez pisemnej zgody prezentowanych firm jest zabronione.

§16
W trakcie emisji reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia Klient ma wgląd do statystyk dotyczących reklamy. Dostęp do statystyk możliwy jest za pomocą systemu  zarządzania reklamą.