11.7 C
Warszawa
sobota, 13 kwietnia, 2024

Dzięki wysokiej rentowności przychodów ups osiągnął założony zysk na akcję

 • Zysk na akcję za IV kw. 2018 r.: 0,52 USD; wzrost skorygowanego zysku na akcję za IV kw. o blisko 17%, do 1,94 USD
 • Korzystny wpływ strategii cenowych i asortymentowych na jakość przychodów za IV kw. 2018 r.
 • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych o 6,3% dzięki rosnącym marżom w IV kw. 2018 r.
 • Rekordowe zyski segmentu przesyłek międzynarodowych w IV kw. 2018 r.; wzrost marży powyżej 20%
 • Wzrost przychodów segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów dzięki wynikom spedycji i logistyki
 • Roczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 12,7 mld USD
 • Lepszy od spodziewanego poziom wolnych przepływów pieniężnych w 2018 r. – ponad 6 mld USD
 • Całkowity wzrost skorygowanego zysku operacyjnego* w 2019 r. prognozowany na poziomie kilkunastu procent, przy dwucyfrowym wzroście we wszystkich segmentach
 • Prognoza skorygowanego zysku na akcję za 2019 r.*: 7,45–7,75 USD

 

ATLANTA – 4 lutego 2019 r. – Spółka UPS (NYSE: UPS) ogłosiła dane dotyczące wyników finansowych za IV kw. 2018 r., które zostały osiągnięte dzięki skutecznym działaniom w zakresie zwiększania jakości przychodów.

– Osiągnęliśmy założony poziom skorygowanego zysku na akcję w 2018 r. dzięki udanej realizacji inwestycji i inicjatyw transformacyjnych, które poprawiły jakość przychodów i efektywność działania – powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. – Nasze zróżnicowane portfolio, globalny zasięg i elastyczna sieć stanowią bazę dla rentownego wzrostu UPS w 2019 roku i latach następnych.

 

Wyniki skonsolidowane

 

 

IV kw. 2018

Skorygowane

IV kw. 2018

 

IV kw. 2017

Skorygowane

IV kw. 2017

Przychody ze sprzedaży19.848 mln USD18.975 mln USD
Zysk netto453 mln USD1.690 mln USD1.096 mln USD1.445 mln USD
Rozwodniony zysk na akcję0,52 USD1,94 USD1,26 USD1,66 USD

 * Informacje na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP stanowią załącznik do niniejszego komunikatu prasowego. Spółka przedstawia prognozy w ujęciu skorygowanym (według standardów rachunkowości innych niż GAAP), ponieważ nie jest możliwe przedstawienie najbardziej porównywalnych wskaźników według standardów GAAP. Zob. „Perspektywy”

Wyniki za IV kw. 2018 r. obliczone według standardów GAAP uwzględniają wpływ niepieniężnego odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej w wysokości 1,237 mld USD po opodatkowaniu, którego efektem był odpis po opodatkowaniu w kwocie 1,42 USD na akcję rozwodnioną. W analogicznym okresie poprzedniego roku, wyniki UPS obliczone według standardów GAAP uwzględniały kwotę 0,40 USD na akcję rozwodnioną, związaną z odpisem z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej oraz korzyściami wynikającymi z ustawy o redukcji podatków i zatrudnieniu (Tax Cuts and Jobs Act).

 

Sumaryczne dane spółki za IV kw. 2018 r.:

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 4,6%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych o 5,2%.
 • Średnie marże zwiększyły się o 4,1%, przy czym wzrost nastąpił we wszystkich grupach produktowych.
 • W szczycie sezonu świątecznego UPS odnotowała rekordowe wolumeny przesyłek i wysoką terminowość dostaw.

 

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

W analizowanym okresie segment odnotował korzyści dzięki procesom przekształceniowym w UPS, zwiększeniu liczby lokalizacji w ramach sieci przesyłowej oraz wyższej jakości przychodów. Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych dostarczał średnio ponad 21 milionów paczek dziennie, odnotowując wysoką rentowność przychodów przy bardzo dobrej terminowości dostaw. Wzrost liczby przesyłek był zrównoważony: w ciągu kwartału wzrost wolumenu odnotowano zarówno w wypadku przesyłek pomiędzy firmami (B2B), jak i przesyłek od sprzedawcy do konsumenta (B2C). Zgodnie z oczekiwaniami wpływ na zmniejszenie zysku operacyjnego miały planowane koszty z tytułu programów świadczeń emerytalnych, koszty uruchomienia kilku dużych obiektów oraz fakt, że analizowany kwartał było o jeden dzień operacyjny krótszy niż analogiczny kwartał roku poprzedniego.

 

 IV kw. 2018 IV kw. 2017
Przychody ze sprzedaży12,575 mln USD11,833 mln USD
Zysk z działalności operacyjnej999 mln USD1,087 mln USD

 

Dane segmentu przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych za IV kw. 2018 r.:

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 742 mln USD, czyli o 6,3% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, przy czym wzrost dotyczył wszystkich grup produktów.
 • W segmencie przesyłek lotniczych premium Next Day Air odnotowano wzrost przychodów o ponad 10%, a wzrost wolumenu wyniósł 7,8%, ze względu na preferencje klientów wybierających szybsze opcje dostawy.
 • Przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę wzrosły o 4,8% za sprawą podniesienia stawek bazowych oraz odpowiedniego asortymentu produktów i struktury klientów.
 • W ciągu kwartału spółka otworzyła 14 dużych obiektów w Stanach Zjednoczonych, które przyczyniły się do zwiększenia efektywności i osiągnięcia rekordowo wysokiej terminowości dostaw. W trakcie całego roku UPS uruchomiła 22 nowe obiekty na całym świecie.

 

 

Segment przesyłek międzynarodowych

– Segment przesyłek międzynarodowych osiągnął rekordowe wyniki, czego obrazem jest dwucyfrowa rentowność w Europie – powiedział David Abney. – Dzięki szerokiemu asortymentowi, zróżnicowanej bazie przychodowej i elastyczności sieci, udało nam się złagodzić skutki globalnego osłabienia gospodarczego. Te atuty sprawiają również, że UPS może pomagać klientom poruszać się po meandrach globalnego handlu.

 

IV kw. 2018IV kw. 2017
Przychody ze sprzedaży3,829 mln USD3,721 mln USD
Zysk z działalności operacyjnej781 mln USD735 mln USD

 

Dane segmentu przesyłek międzynarodowych za IV kw. 2018 r.:

 • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 2,9%, przy wzroście we wszystkich regionach geograficznych; po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych przychody były wyższe o 5,4%.
 • Przychody w przeliczeniu na jedną przesyłkę wzrosły o 1,7%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych – o 4,2%, przy czym wzrost w wypadku przesyłek międzynarodowych na terenie innych krajów wyniósł 7,8%, a przesyłek eksportowych – 3,6%.
 • Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 6,3%, natomiast w ujęciu skorygowanym po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych o 9,8% i wyniósł 807 mln USD, głównie za sprawą wzrostu marż i dyscypliny kosztowej.
 • Marża operacyjna wzrosła o 60 punktów bazowych** (pb) do poziomu 20,4% w ujęciu sprawozdawczym, i o 80 pb do 20,6% po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych, co wskazuje na poprawę dźwigni operacyjnej.

 

 

Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów

-Segment łańcucha dostaw i spedycji towarów nadal osiąga dobre wyniki. Jego rentowność w IV kw. zmniejszyła się o około 60 mln USD za sprawą procesu ratyfikacji umowy frachtowej UPS. Pozostałe obszary biznesu wykazały dodatnią rentowność, głównie dzięki zyskom w obszarze spedycji. Do pozytywnych wyników przyczyniły się również poprawa jakości przychodów oraz dyscyplina w zakresie ograniczania kosztów.

 

 

 

 

IV kw. 2018

 

IV kw. 2017

Przychody ze sprzedaży3,444 mln USD3,421 mln USD
Zysk z działalności operacyjnej224 mln USD241 mln USD

* Informacje na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP stanowią załącznik do niniejszego komunikatu prasowego.

** Jeden punkt bazowy równa się setnej części punktu procentowego.

Dane segmentu łańcucha dostaw i spedycji towarów za IV kw. 2018 r.:

 • Poszczególne jednostki biznesowe odnotowały dalszy wzrost będący efektem pogłębienia współpracy z małymi i średnimi klientami.
 • Spółka Coyote, specjalizująca się w usługach pośrednictwa oraz międzynarodowym transporcie lotniczym i morskim, miała znaczący wkład w zysk z działalności operacyjnej obszaru spedycji, tworząc wartość dla klientów na całym świecie.
 • W obszarze logistyki przychody ze sprzedaży wzrosły o blisko 7% dzięki wzrostowi obrotów w ramach obsługi klientów z sektorów ochrony zdrowia, przemysłu lotniczego, handlu detalicznego i produkcji.
 • Przychody UPS z transportu frachtowego LTL zwiększyły się o 6,9%/cwt, dzięki dalszej koncentracji firmy na jakości przychodów.

 

Wyniki skonsolidowane za 2018 r.

 • W analizowanym okresie odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem o 7,9%, do poziomu 71,9 mld USD, za sprawą wyższego wolumenu przesyłek. Marża brutto wzrosła o 4,3% i była o 200 punktów bazowych wyższa niż w 2017 r.
 • Rozwodniony zysk na akcję za 2018 r. wyniósł 5,51 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję za 2018 r. – 7,24 USD.
 • Skorygowany rozwodniony zysk na akcję nie uwzględnia wpływu odpisu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej ani kosztów procesów przekształceniowych.
 • Spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 3,2 mld USD, co oznacza wzrost o 10% na akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym.
 • Jednocześnie dokonano wykupu 8,9 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 1 mld USD.

Perspektywy

Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogą stanowić ich istotną pozycję.

– Spółka osiągnęła bardzo dobre wyniki kwartalne mimo trudnych warunków prowadzenia działalności – powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. – W 2019 roku zamierzamy wypracować znaczny wzrost zysku operacyjnego w ramach wszystkich trzech segmentów działalności.

 • Całkowity wzrost skorygowanego zysku z działalności operacyjnej powinien ukształtować się na poziomie kilkunastu procent, przy zakładanym dwucyfrowym wzroście we wszystkich segmentach.
 • Skorygowany rozwodniony zysk na akcję wyniesie między 7,45 USD a 7,75 USD po uwzględnieniu niekorzystnego wpływu kosztów finansowania świadczeń emerytalnych w wysokości 325 mln USD.
 • Efektywna stawka podatku w 2019 r. powinna zamknąć się w przedziale 23–24%.
 • Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą między 8,5% a 10% skonsolidowanych przychodów za 2019 r.
 • Prognoza nie uwzględnia kosztów procesów transformacyjnych.

 

 

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili