23.6 C
Warszawa
sobota, 18 maja, 2024

Zmiana ustawy o transporcie drogowym

Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Przepisy i mechanizmy przyjęte w ustawie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz ułatwią harmonizację warunków pracy kierowców we Wspólnocie i wyrównanie poziomu konkurencji.

Podstawowym celem ustawy jest wypełnienie obowiązków państwa członkowskiego wynikających z wdrożenia przepisów dyrektywy 2006/22/WE, odnoszących się do kontroli czasu prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynku kierowców wykonujących przewozy drogowe pojazdami wyposażonymi w tachografy analogowe lub cyfrowe, a także na – wynikających z tych przepisów – obowiązkach państwa członkowskiego UE w zakresie zbierania i gromadzenia danych oraz sprawozdawczości dla Komisji Europejskiej.

Głównym celem dyrektywy 2006/22/WE jest zapewnienie właściwego stosowania
i jednolitej wykładni przepisów socjalnych w transporcie drogowym. Dyrektywa ustanawia minimalne wymogi w zakresie kontroli w transporcie drogowym – na drogach i w przedsiębiorstwach – dokonywanych przez państwa członkowskie UE. Dzięki środkom przewidzianym w dyrektywie nastąpić ma znaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach, a także harmonizacja warunków pracy kierowców w Unii Europejskiej i wyrównania warunków konkurencji na rynku przewozów drogowych. Dyrektywa przewiduje następujące środki do realizacji ww. celów:
1) wprowadzenie systemu kontroli, zapewniającego prawidłowe i jednolite wykonywanie przepisów rozporządzeń (WE) nr 561/2006 oraz (EWG) nr 3821/85, poprzez wprowadzenie jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, obejmującej koordynację działań Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej,
2) odpowiednie gromadzenie oraz grupowanie danych statystycznych z kontroli według kategorii określonych w przepisach dyrektywy, tym samym zwiększenie wymiany informacji i zakresu sprawozdawczości statystycznej dla Komisji Europejskiej,
3) zasady i częstotliwość oraz proporcje procentowe przeprowadzania kontroli
w transporcie drogowym pod kątem przestrzegania przepisów socjalnych, określonych rozporządzeniami 561/2006 i 3821/85, wzrost wskaźników procentowych kontroli dotyczących liczby dni przepracowanych przez kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzeń wspólnotowych,
4) obowiązek przeprowadzania, co najmniej sześć razy w roku, skoordynowanych przez co najmniej dwa państwa członkowskie UE kontroli drogowych kierowców i wspólnych szkoleń,
5) obowiązek wyznaczenia przez każde z państw członkowskich UE odpowiedniego organu, do którego zadań należeć będzie m.in. koordynacja kontroli przeprowadzonych przez kilka państw członkowskich UE, przekazywanie Komisji Europejskiej danych statystycznych, udzielanie pomocy innym organom państw członkowskich UE w zakresie określonym przepisami dyrektywy,
6) przyjęcie zasad wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE,
7) wprowadzenie systemu oceny ryzyka w przedsiębiorstwach wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, umożliwiającego dokładniejsze i częstsze kontrolowanie przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka,
8) wprowadzenie standardu wyposażenia technicznego służb kontrolnych, umożliwiającego m.in. pobieranie, czytanie i analizowanie zapisów cyfrowego urządzenia rejestrującego.

Zrealizowanie wymagań określonych dyrektywą 2006/22/WE uwarunkowane jest
z jednej strony, znacznym zwiększeniem liczby inspektorów transportu drogowego, z drugiej zdecydowanie bardziej aktywnym włączeniem się pozostałych służb kontrolnych do kontroli przewozów drogowych. Przeprowadzane kontrole powinny prowadzić do zapobiegania naruszeniom przepisów oraz do zmniejszania liczby tych naruszeń.

Wprowadzenie przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego zaproponowane zostało przede wszystkim poprzez nowelizację ustawy z 2001 r. o transporcie drogowym. Jednocześnie, ze względu na poprawę czytelności norm sprawiających trudności w interpretacji, a także poprawki techniczne i formalne, w przedmiotowym projekcie ustawy zaproponowano szereg zmian w dotychczas istniejących przepisach, w tym w ustawie z 1985 r. o drogach publicznych, z 2002 r. o systemie oceny zgodności, z 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz z 2004 r. o czasie pracy kierowców.

źródło: Ministerstwo Transportu

źródło zdjęcia: Wikipedia, autor: Network.nt

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
315ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili