5.6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Projekty współfinansowane z FS i SPOT

Wielkość środków Funduszu Spójności otrzymanych z Komisji Europejskiej i przekazanych beneficjentom z sektora transportu przekroczyła w sierpniu 1 miliard euro. 

– W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2007 r. Ministerstwo Transportu zrefundowało ok. 304 mln euro w ramach SPOT. Oznacza to, że już w sierpniu został przekroczony poziom refundacji wymagany przez Unię Europejską na 2007 rok – powiedział Minister Jerzy Polaczek 4 września br. na konferencji prasowej w resorcie. – Udało nam się również przekroczyć pierwszy miliard euro w ramach refundacji kosztów inwestycji infrastrukturalnych z Funduszu Spójności – dodał Minister.

W konferencji wzięła również udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Barbara Kondrat, która omówiła projekty realizowane przez beneficjentów. Na przykładzie wybranych projektów realizowanych przez miasta wskazała także na napotykane przez nich trudności.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2007 r. wyniosła ona 1 089 mln euro, co stanowi 39,14% łącznej kwoty 2 782,5 mln euro przyznanej na realizację projektów FS zatwierdzonych w latach 2000-2006. Przekazywanie przez Komisję funduszy z tego okresu programowania zakończy się w roku 2011.
Wartość wszystkich kontraktów podpisanych na realizację ww. projektów wyniosła na dzień 31 sierpnia 2007 r. 2 979 mln euro (w stosunku do całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych dla wszystkich projektów wynoszącej 3 574,7 mln eur).

Od początku realizacji Programu do 31 sierpnia 2007 roku zrefundowane zostały koszty inwestycji realizowanych w ramach SPOT na kwotę 1 855 mln zł, co stanowi ok. 42% całkowitej alokacji środków UE, czyli 486 mln euro.
Polska w ramach SPOT, zgodnie z wymogami unijnymi, miała obowiązek do końca 2006 r. zrefundować beneficjentom około 85 mln euro. Poziom ten został przekroczony już we wrześniu 2006 r., a do końca 2006 r. Ministerstwo Transportu wypłaciło około 182 mln euro.

Kwota, którą należało wydatkować w 2007 r. zgodnie z zasadą n+2, wynosi około 292 mln euro. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2007 r. Ministerstwo Transportu zrefundowało ok. 304 mln euro, co oznacza, że w roku bieżącym poziom ten został przekroczony już w sierpniu br.

e-logistyka.pl

źródło: Ministerstwo Transportu

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

  1. Ogólna charakterystyka Funduszu Spójności

Fundusz Spójności w sektorze transportu jest najważniejszym instrumentem pomocowym Unii Europejskiej przeznaczonym na rozwój Trans-Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Wdrażanie Funduszu Spójności w Polsce rozpoczęło się w roku 2004. Wcześniej – od roku 2000 do maja roku 2004 (tj. do akcesji Polski do UE) – realizowany był program przedakcesyjny ISPA. Po wstąpieniu Polski do UE wszystkie projekty ISPA stały się automatycznie projektami Funduszu Spójności.

  1. Stan realizacji projektów Funduszu Spójności w sektorze transportu

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności (łącznie z alokacją ISPA) przyznana polskiemu sektorowi transportu na okres lat 2000-2006 wyniosła 2 782,5 mln EUR, w tym w perspektywie finansowej 2004-2006 w ramach Funduszu Spójności Polska otrzymała środki w wysokości 2 057,2 mln EUR.
W okresie od roku 2000 do końca 2006 r. Komisja Europejska zatwierdziła 38 projektów Funduszu Spójności w sektorze transportu, o łącznej wartości 3 883,9 mln EUR i przyznanym dofinansowaniu unijnym w wysokości 2 782,5 mln EUR – w tym 1 652,1 mln EUR dla projektów drogowych (ok. 60%) oraz 1 126,3 mln EUR dla projektów kolejowych (40%). Alokowano (beneficjentom przyznano) całą dostępną dla sektora transportu kwotę współfinansowania z Funduszu Spójności.
Do końca sierpnia 2007 r. Minister Transportu podpisał 17 Szczegółowych Umów o Dofinansowanie dla projektów kolejowych oraz 19 dla projektów drogowych.
Według stanu na 31 sierpnia 2007 r. podpisano w ramach projektów Funduszu Spójności 159 kontraktów na łączna kwotę 2 979 mln EUR, co stanowi 83,3% łącznych kosztów kwalifikowanych w projektach.

  1. Refundacja kosztów inwestycji (płatności)

Od początku realizacji projektów (narastająco) do 31 sierpnia 2007 r. na rachunki beneficjentów przekazano środki Funduszu Spójności w wysokości 1 089 mln EUR, co stanowi blisko 40% kwoty dofinansowania FS przyznanej w latach 2000-2006. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2007 r. przekazano 200,6 mln EUR.
W roku 2007 (wg stanu na 31 sierpnia) przekazano do Komisji Europejskiej wnioski o płatności (zaliczkowe, pośrednie, końcowe) z Funduszu Spójności na kwotę 216,7 mln EUR, w tym 50,5 mln EUR dla projektów drogowych i 166,2 mln EUR dla kolejowych.

Realizacja prognoz wnioskowania o środki Funduszu Spójności w roku 2007 (w EUR) wg stanu na 31 sierpnia 2007 r.

Sektor Typ płatności Prognoza Realizacja %
Transport Zaliczkowe 219 233 807,00 132 543 939,00 60,46%
Pośrednie 216 289 206,88 81 345 377,21 37,61%
Końcowe 2 791 662,00 2 791 662,00 100%
RAZEM 438 314 675,88 216 680 978,21 49,44%

Należy podkreślić, że tylko w sierpniu br. Ministerstwo Transportu zrefundowało i przekazało na rachunki projektów beneficjentów (PKP PLK S.A. i GDDKiA) blisko 150 mln EUR. Tak duży wzrost refundacji możliwy był m.in. dzięki wypełnieniu przez Polskę warunków środowiskowych, które Komisja Europejska nałożyła na niektóre projekty transportowe. Odblokowanie płatności natychmiast zaowocowało dużymi refundacjami.

W sierpniu br. środki Funduszu Spójności przekazano m. in. na realizację następujących projektów:
1. Przygotowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 75, odc. Warszawa – Sokółka (2002/PL/16/P/PA/008);
2. Modernizacja linii kolejowej E 65, odc. Warszawa – Gdynia, etap II (2005/PL/16/C/PT/001);
3. Budowa autostrady A 1, odc. Sośnica – Gorzyczki, etap I (2004/PL/16/C/PT/003);
4. Modernizacja linii kolejowej E 30, odc. Węgliniec – Legnica (2001/PL/16/P/PT/013);
5. Modernizacja kolejowego węzła na linii E 20 w Poznaniu (2001/PL/16/P/PT/014);
6. Dokumentacja techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E 30/CE 30, odc. Opole – Katowice – Kraków (2002/PL/16/P/PA/012).

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY TRANSPORT (SPOT)

  1. Ogólna charakterystyka Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) służy realizacji założeń określonych w programie „Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006”. Określa on kierunki, priorytety, działania, a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozwój transportu.
SPOT został zaakceptowany przez Komisję Europejską 29 czerwca 2004 roku. Realizacja projektów w ramach SPOT współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Współfinansowanie obejmuje maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych , pozostała część kosztów jest pokrywana ze środków krajowych.

2. Stan realizacji Programu

W perspektywie finansowej 2004-2006 dostępna do wykorzystania przez Polskę w ramach SPOT kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 620,9 mln euro (6 175 mln zł ), w tym kwota środków Unii Europejskiej (EFRR) wynosi 1 163,4 mln euro (4 432 mln zł).

2.1. Wnioski o dofinansowanie
Od początku realizacji Programu do 31 sierpnia 2007 r. do Ministerstwa Transportu wpłynęło 177 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych przez beneficjentów.
Wartość całkowita projektów objętych wnioskami wyniosła 10 808 mln zł, w tym EFRR 6 718 mln zł.

2.2. Umowy o dofinansowanie
Od początku realizacji Programu do 31 sierpnia 2007 r. Minister Transportu podpisał 105 umów o dofinansowanie projektów na kwotę całkowitą 5 701 mln zł. Wartość kosztów kwalifikowanych tych projektów wynosi 5 021 mln zł, w tym EFRR – 3 509 mln zł. Stanowi to około 80 % alokacji środków EFRR.
W związku z wydaniem przez Komisję Europejską decyzji przyznającej dofinansowanie dla projektu „Przebudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk” w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie z beneficjentem projektu, co zwiększy poziom alokacji do 86,54 %.
Ministerstwo Transportu oczekuje na wydanie przez Komisję Europejską decyzji potwierdzającej poziom wkładu finansowego Wspólnoty dla projektu „Budowa I linii metra odcinek od szlaku B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego Młociny”. Wartość dofinansowania projektu wynosi 320 mln zł. Decyzja Komisji Europejskiej przewidywana jest w końcu września br.
Ministerstwo Transportu nadal oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej dla projektu „Przebudowa drogi krajowej nr S22 na odcinku Elbląg-Grzechotki”.

2.3. Informacja o stanie realizacji projektów inwestycyjnych
Do 31 sierpnia 2007 r. zakończono realizację 19 projektów współfinansowanych z SPOT. Całkowita ich wartość wynosi 148 mln zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych
136 mln zł, z czego dofinansowano ze środków EFRR – 98 mln zł.
Do końca 2007 roku przewidywane jest zakończenie 25 projektów.
Pozostałe projekty zostaną zakończone do połowy 2008 r.

2.4. Refundacja kosztów inwestycji (płatności)
Od początku realizacji Programu do 31 sierpnia 2007 roku zrefundowane zostały koszty inwestycji realizowanych w ramach SPOT na kwotę 1 855 mln zł, co stanowi ok. 42% całkowitej alokacji środków UE, czyli 486 mln euro.

Należy nadmienić, że zgodnie z zasadą „n+2” , w celu uniknięcia zwrotu środków, Polska w ramach SPOT miała obowiązek do końca 2006 r. zrefundować beneficjentom około
85 mln euro. Poziom ten został przekroczony już we wrześniu 2006 r., a do końca 2006 r. Ministerstwo Transportu wypłaciło około 182 mln euro.

Kwota, którą należało wydatkować w 2007 r. zgodnie z zasadą n+2, wynosi około
292 mln euro. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2007 r. Ministerstwo Transportu zrefundowało ok. 304 mln euro, co oznacza, że w roku bieżącym poziom ten został przekroczony już w sierpniu br.

Tak duże przyspieszenie wydatkowania środków z funduszy strukturalnych jest wynikiem przyspieszenia realizacji inwestycji przez beneficjentów , efektywnej współpracy specjalistów resortu z beneficjentami oraz zmian systemowych w Ministerstwie Transportu. Ministerstwo aktywnie nadzoruje realizację projektów, pomaga beneficjentom w wypełnianiu nałożonych przez prawo wymogów oraz w przygotowaniu odpowiedniej jakości dokumentacji.
Jeśli Komisja Europejska zatwierdzi w najbliższym czasie dwa ww. duże projekty Ministerstwo Transportu do końca roku planuje dokonać refundacji na kwotę 650,00 mln euro (ok. 2 500,00 mln zł).

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili