22.9 C
Warszawa
środa, 22 maja, 2024

BASF publikuje wyniki za zeszły rok

* Cały rok 2011:
– Sprzedaż: 73,5 miliarda EUR (wzrost o 15%)
– Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi: 8,4 miliarda EUR (wzrost o 4%)
– Zysk przypadający na jedną akcję: 6,74 EUR (wzrost o 36%)
* 4. kwartał 2011 r.:
  – Sprzedaż: 18,1 miliarda EUR (wzrost o 10%)
 – Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi: 1,5 miliarda EUR (spadek o 14%)
* Proponowana dywidenda: 2,50 EUR (w poprzednim roku 2.20 EUR)
* Plany na rok 2012: zwiększenie sprzedaży i zysków w wymagającym środowisku biznesowym

BASF znacząco przekroczył rekordowe poziomy sprzedaży i zysków z 2010 r., zatem w 2011 r. uzyskał znów wysoką premię od kosztów pozyskania kapitału. W porównaniu z 2010 r. sprzedaż wzrosła o 15% do 73,5 miliarda EUR. Do tego wzrostu przyczyniły się wszystkie regiony. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi wzrósł o 4% do 8,4 miliardów EUR, a zysk operacyjny zwiększył się o niemal 11% do 8,6 miliarda EUR.

Dr Kurt Bock, Przewodniczący Zarządu BASF, stwierdził na dorocznej konferencji prasowej: „2011 był kolejnym bardzo udanym rokiem dla BASF. Będziemy zatem konsekwentnie prowadzić ambitną politykę w zakresie dywidend i zaproponujemy na rocznym zgromadzeniu wyższą dywidendę, w wysokości 2,50 EUR. Oznacza to wzrost o 0,30 EUR, czyli 13,6%, w porównaniu z poprzednim rokiem”.

Sprzedaż w czwartym kwartale 2011 r., wynosząca około 18,1 miliarda EUR, była wyższa niż w czwartym kwartale 2010 r. i trzecim kwartale 2011 r. Niemniej spowolnienie gospodarki w ciągu roku znalazło odzwierciedlenie w zysku operacyjnym przed wydarzeniami nadzwyczajnymi, który wyniósł 1,5 miliarda EUR, co oznacza 14% spadek w porównaniu z czwartym kwartałem 2010 r. Utrzymał się trend zaobserwowany przez przedsiębiorstwo na początku drugiej połowy roku. Klienci dokonywali zamówień ostrożniej, ograniczali zapasy magazynowe i odkładali składanie zleceń w oczekiwaniu na spadek gospodarczy i ewentualną obniżkę cen.

Dyrektor Finansowy dr Hans-Ulrich Engel zwrócił uwagę na znaczące przepływy środków pieniężnych z działań operacyjnych. „Operacyjne przepływy środków pieniężnych, osiągając wysokość 7,1 miliarda EUR, przekroczyły ponownie rekordowy poziom ustanowiony rok wcześniej” – podkreślił. Istotny udział w tym wzroście miał wyższy zysk netto. Rozszerzenie działań biznesowych i wyższe ceny doprowadziły do zwiększenia funduszy związanych w kapitale obrotowym netto.

Płatności związane z rzeczowym majątkiem trwałym i wartościami niematerialnymi i prawnymi (wydatki inwestycyjne – CAPEX) osiągnęły 3,4 miliarda EUR i przekroczyły o 862 miliony EUR poziom z poprzedniego roku. Istotne inwestycje kapitałowe, które rozpoczęły działalność w 2011 r., obejmują rozszerzenie obiektu przedsiębiorstwa w Nankinie w Chinach; budowę zakładu produkującego metyloaminę w Geismar w Luizjanie; budowę zakładu produkującego oleum w Antwerpii w Belgii, jak również rozszerzenie europejskiego systemu przesyłu gazu ziemnego przedsiębiorstwa.

Plany na rok 2012:
plany BASF-u na rok 2012 są sporządzone w oparciu o następujące warunki ekonomiczne:
* globalny wzrost gospodarczy na poziomie zeszłorocznym (ponad 2,7%);
* solidny wzrost w globalnej produkcji chemicznej, z wyłączeniem przemysłu farmaceutycznego (ponad 4,1%);
* średni kurs wymiany wynoszący 1,30 USD za 1 EUR;
* średnia cena ropy (ropa Brent) wynosząca 110 USD za baryłkę.

Bock stwierdził: „Spodziewamy się, że po niezbyt żwawym początku światowa gospodarka nabierze rozpędu w 2012 roku. Niepewność wywołana przez kryzys długów finansów publicznych, w szczególności w Europie i Stanach Zjednoczonych, położy się cieniem na perspektywach wzrostu gospodarczego. Ponownie rynki rozwijające się będą stanowiły główną siłę napędową dla przemysłu chemicznego”.

Oprócz wyników osiągniętych poprzez nabycie i zbycie aktywów, BASF zamierza zwiększyć wielkość sprzedaży. Przedsiębiorstwo stawia sobie za cel przekroczenie rekordowych poziomów sprzedaży i zysku operacyjnego przed wydarzeniami nadzwyczajnymi z 2011 r. Czynnikiem wspierającym zyski będzie podjęcie na nowo produkcji ropy naftowej w Libii, jak również wzrost obrotów w branży chemicznej.

BASF planuje zwiększenie łącznych wydatków na badania i rozwój do 1,7 miliarda EUR w 2012 r. (w 2011r.: 1,6 miliarda EUR).
„Naszym celem jest ponowne uzyskanie wysokiej premii od kosztów pozyskania kapitału w 2012 r. W pierwszej połowie 2012 r. prawdopodobnie nie uda nam się osiągnąć wysokich poziomów odnotowanych w pierwszych dwóch kwartałach ubiegłego roku. Oczekujemy natomiast, że w drugiej połowie roku poziomy odnotowane dla tego samego okresu w ubiegłym roku zostaną przekroczone” – stwierdził Bock.

Wzrost sprzedaży niemal we wszystkich sektorach w 4. Kwartale
W sektorze chemikaliów wzrost cen we wszystkich segmentach sektora doprowadził do większej sprzedaży w czwartym kwartale 2011 r. Ponadto przekazanie działalności w zakresie produkcji materiałów styrenowych wspólnemu przedsiębiorstwu Styrolution odniosło pozytywny skutek, ponieważ sprzedaż etylenu wspomnianemu przedsiębiorstwu była ujmowana od 1 października 2011 r. jako sprzedaż na rzecz podmiotów niepowiązanych. Ze względu na niższy popyt i wciąż obowiązujące wysokie ceny surowców zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi był niższy niż w czwartym kwartale 2010 r. Dla całego roku 2011 r. sprzedaż w sektorze chemikaliów wzrosła o 14% do około 13 miliardów EUR, a zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi wzrósł o 6%, ustanawiając nowy rekord w wysokości 2,4 miliarda EUR.

Pomimo mniejszej wielkości produkcji w ramach głównych linii produktów sektor plastiku odnotował wzrost w czwartym kwartale 2011 r., głównie za sprawą rosnących cen w segmencie polimerów przetworzonych. W segmencie plastiku konstrukcyjnego większy popyt w Ameryce Północnej, głównie ze strony przemysłu motoryzacyjnego, zrównoważył mniejsze obroty w Europie i Azji. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi zmniejszył się znacznie ze względu na niższe marże, na które wpłynęły słabnący popyt i rosnące koszty surowców, zwłaszcza w odniesieniu do TDI. Dla całego 2011 r. sprzedaż w sektorze plastiku wzrosła o 12% do około 11 miliardów EUR, podczas gdy zysk operacyjny przed nadzwyczajnymi wydarzeniami, który wyniósł 1,2 miliarda EUR, znalazł się poniżej rekordowego poziomu z poprzedniego roku.

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku sektor produktów przetworzonych odnotował wzrost sprzedaży w wysokości 19%. Złożyły się na niego wzrosty cen we wszystkich segmentach sektora i włączenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Cognis. Obrót spadł o 6%, w szczególności w segmentach chemikaliów związanych z papierem i chemikaliów przetworzonych. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi spadł o 25% ze względu na wydatki związane z włączeniem przedsiębiorstwa Cognis i presję na marże wywołaną intensywną konkurencją na rynku. W skali całego roku sprzedaż w sektorze produktów przetworzonych wzrosła o 28% do 15,7 miliarda EUR. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi osiągnął 1,7 miliarda, co oznacza wzrost o 11%.

Obrót w sektorze rozwiązań funkcjonalnych wzrósł o 6%, co zostało wywołane przez rosnący popyt przemysłu motoryzacyjnego na katalizatory emisji pojazdów i powłoki samochodowe. Odnotowano nieznaczny wzrost popytu ze strony przemysłu budowlanego, głównie ze względu na ożywienie działalności w tej dziedzinie w Ameryce Północnej i na rozwijających się rynkach azjatyckich. Sprzedaż wzrosła o 12% w czwartym kwartale w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi wzrósł ponad 2-krotnie ze względu na rozwijającą się działalność w segmencie katalizatorów i powłok. W całym 2011 r. sprzedaż w segmencie rozwiązań funkcjonalnych wzrosła o 17% do 11,4 miliarda EUR, a zysk operacyjny przed nadzwyczajnymi wydarzeniami zwiększył się o 25% do 559 milionów EUR.
 
W segmencie rozwiązań w dziedzinie rolnictwa sprzedaż w czwartym kwartale nieznacznie spadła w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Spadek ten wywołały środki w zakresie optymalizacji portfela oferty oraz wykupywanie przez klientów towaru na zapas w trzecim kwartale w Ameryce Południowej. Na poziomie regionalnym wyniki sprzedaży w Europie były stymulowane przez korzystne działania gospodarcze na koniec roku we Francji. W Ameryce Północnej tymczasem sprzedaż rosła ze względu na większą sprzedaż środków grzybobójczych. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi w czwartym kwartale niemal dorównał poziomowi z zeszłego roku, pomimo zwiększenia wydatków na rozwój i badania oraz podniesienia kosztów sprzedaży. W całym 2011 r. sprzedaż w segmencie rozwiązań w dziedzinie rolnictwa wzrosła o 3% do 4,2 miliarda EUR, a zysk operacyjny przed nadzwyczajnymi wydarzeniami zwiększył się o 8% do 810 milionów EUR.
 
W sektorze ropy i gazu sprzedaż wzrosła o 33%, do czego przyczynił się większy obrót w handlu gazem ziemnym oraz wyższe ceny w obu sektorach działalności. W Libii produkcja ropy na lądzie rozpoczęła się na nowo w połowie października z wydajnością 20 000 baryłek dziennie, by osiągnąć wydajność 60 000 baryłek dziennie pod koniec roku. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi w segmencie ropy i gazu spadł o 4% w czwartym kwartale 2011 r. ze względu na niższe poziomy produkcji w Libii w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyższa cena ropy naftowej częściowo zrównoważyła mniejszą wielkość produkcji. W całym 2011 r. sprzedaż w sektorze ropy i gazu wzrosła o 12% do 12,1 miliarda EUR. Zysk operacyjny przed nadzwyczajnymi wydarzeniami spadł o 13% do 2,1 miliarda EUR.
 
Sprzedaż w sektorze inne spadła o 30%, głównie ze względu na przekazanie 1 października 2011 r. produkcji materiałów styrenowych wspólnemu przedsiębiorstwo Styrolution. Udział BASF we wspólnym przedsiębiorstwie został włączony metodą kapitałową w oświadczeniu finansowym. Zatem działalność w zakresie produkcji materiałów styrenowych była uwzględniania w sprzedaży i zyskach przedmiotowego segmentu jedynie przez pierwsze dziewięć miesięcy 2011 r. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi wzrósł w czwartym kwartale o 128 milionów EUR. Pozytywne saldo wydarzeń nadzwyczajnych wynikało głównie z zysku ze zbycia działalności w zakresie produkcji materiałów styrenowych, który wyniósł 593 miliony EUR. W 2011 r. sprzedaż w segmencie „inne” wzrosła do 6,3 miliarda EUR. Zysk operacyjny przed wydarzeniami nadzwyczajnymi poprawił się ze straty w wysokości 648 milionów EUR do minus 404 milionów EUR, zysk operacyjny wzrósł z minus 707 milionów EUR do 178 milionów EUR ze względu na wyższe dodatnie saldo wydarzeń nadzwyczajnych.

                                   
                                     

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili