Związek Pocztowy zwrócił się o dopuszczenie do udziału w konkursie

W ocenie Związku istotne znaczenie z punktu widzenia zasadności dopuszczenia Związku do udziału w przedmiotowym postępowaniu ma fakt, iż kwestia wyboru operatora wyznaczonego na okres kolejnych 10 lat będzie kluczowym zdarzeniem dla ewentualnego rozwoju konkurencji na rynku usług pocztowych.


Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 2 Kpa, organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W razie dopuszczenia, organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu na prawach strony (art. 31 § 3 Kpa).


Za dopuszczeniem Związku do udziału w postępowaniu przemawiają także przepisy Dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług.


„Z postanowień art. 4 ust. 2 Dyrektywy pocztowej wynika, że procedura wyboru operatora świadczącego usługę powszechną powinna być oparta na zasadach przejrzystości, niedyskryminacji i proporcjonalności. W konsekwencji udział Związku, który prowadzi działania na rzecz rozwoju sektora usług pocztowych, jego demonopolizacji i konkurencyjności w pełni zrealizuje zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania, które jest pierwszą w Polsce procedurą selekcyjną w zakresie wyboru operatora wyznaczonego. W interesie szerokiej rzeszy podmiotów korzystających z usług powszechnych jest, aby warunki, w oparciu o które do świadczenia usług powszechnych wyznaczony zostanie wyłoniony operator, zostały jak najrzetelniej zweryfikowane”– mówi dr Rafał Zgorzelski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Niepublicznych Operatorów Pocztowych (OZPNOP).