UPS zanotowało 6,2-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży

 • Przychody na rynku przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych wzrosły o 5,0%, a poprawę rentowności napędzał stale rosnący popyt ze strony klientów z sektora handlu elektronicznego
 • Wykazany zysk operacyjny w segmencie przesyłek międzynarodowych wyniósł 529 mln USD, a zysk operacyjny po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych − 648 mln USD
 • Dynamicznie rozwijał się segment łańcucha dostaw i spedycji towarów, który odnotował skokowy wzrost zysku operacyjnego o 22%, przy 13% wzroście przychodów ze sprzedaży
 • Wzrost zysku operacyjnego został częściowo zniwelowany odroczonym w czasie rozpoznaniem przychodów z tytułu dopłat paliwowych
 • Prognoza skorygowanego zysku na akcję za 2017 r. została podtrzymana


 


Zysk na akcję zwiększył się o 3,9% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r. Do poprawy wyniku na akcję przyczynił się 22-procentowy wzrost zysku operacyjnego łańcucha dostaw i spedycji towarów, silny zysk bazowy segmentu przesyłek międzynarodowych oraz dobre wyniki w segmencie przesyłek krajowych, a także korzystny efekt podatkowy przyjęcia nowego standardu rachunkowości w zakresie wynagrodzeń w formie akcji (ASU 2016-9).


 


Skonsolidowane wyniki                       I kw. 2017                I kw. 2016


Przychody ze sprzedaży                     15 315 mln USD       14 418 mln USD


Zysk z działalności operacyjnej           1 784 mln USD         1 823 mln USD


Zysk z działalności operacyjnej po      1 904 mln USD


wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych*


Rozwodniony zysk na akcję                1,32 USD                  1,27 USD


 


− W pierwszym kwartale bieżącego roku wypracowaliśmy solidne przychody, na co złożyły się wyniki wszystkich segmentów − powiedział David Abney, prezes i dyrektor generalny UPS. − Przyspieszamy z inwestycjami, dzięki którym planujemy stworzyć wiodącą w branży inteligentną, globalną sieć logistyczną oraz generujący wartość portfel usług. Klienci UPS korzystają z rozwoju zdolności operacyjnych, zróżnicowanej oferty oraz optymalnego czasu transportu, a stosowane przez nas rozwiązania technologiczne przekładają się na poprawę efektywności.


 


 


 


Cała Spółka w I kw. 2017 r.:


 • Przychody ogółem wzrosły o 6,2%, a po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych − o 7,5%.
 • Wzrost przychodów odnotowano we wszystkich segmentach działalności i w ramach wszystkich głównych kategorii usług, ponieważ zrównoważonym popytem cieszyło się szerokie spektrum oferty UPS.
 • Całkowite koszty paliwa wzrosły o 187 mln USD, czyli o 43%, w porównaniu z I kw. 2016 r. Rozpoznanie przychodów z tytułu dopłat paliwowych był opóźnione w stosunku do ponoszonych kosztów, jednak zmiana dopłat w lutym 2017 r. złagodzi tę rozbieżność w przyszłych okresach.


 


* Uzgodnienie zysku z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych obliczonego według standardów innych niż U.S. GAAP znajduje się w załączniku.


 


 


 • Nakłady inwestycyjne na optymalizację funkcjonowania sieci logistycznej sięgnęły w omawianym kwartale 938 mln USD, co zapowiada realizację prognozy w ujęciu rocznym.
 • UPS wypłaciła dywidendę w kwocie 774 mln USD, co oznacza wzrost o 6,4% na akcję w porównaniu z rokiem ubiegłym, oferując akcjonariuszom wysoką stopę dywidendy.
 • Spółka dokonała wykupu 4,2 mln sztuk akcji własnych za kwotę ok. 450 mln USD, zgodnie z przyjętą polityką alokacji kapitału.


 


Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych


 


Źródłem wzrostu w segmencie przesyłek krajowych był silny popyt ze strony sektora handlu elektronicznego − w ujęciu rok do roku przychody zwiększyły się o 5%. Segment konsumentów w Stanach Zjednoczonych zmienia oblicze handlu detalicznego, częściowo za sprawą prostoty, wygody i niezawodności rozwiązań oferowanych przez UPS.


 


 


 


                                                           I kw. 2017                     I kw. 2016


Przychody ze sprzedaży                 9 535 mln USD              9 084 mln USD


Zysk z działalności operacyjnej      1 076 mln USD               1 102 mln USD


 


Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych w I kw. 2017 r.:


 • Nastąpił wzrost przychodów o 451 mln USD względem I kw. 2016 r. za sprawą zwiększenia wolumenu przesyłek B2C.
 • Wartość przychodów na przesyłkę wzrosła we wszystkich kategoriach produktów, łącznie o 2,4%, dzięki wdrożonej polityce cenowej opartej na stawkach bazowych.
 • Liczba przesyłek lotniczych Next Day Air i Deferred Air wzrosła, odpowiednio, o 3,9% i 4,1%, dzięki niesłabnącemu zainteresowaniu klientów szybkimi i wygodnymi rozwiązaniami UPS.
 • Obecnie trwa budowa 17 dużych centrów przeładunkowych (w sumie ponad 5 mln stóp kw.), które zwiększą zdolności operacyjne i efektywność obsługi, wspierając dalszy rozwój oferty B2B i B2C.
 • Portfel UPS rozwinął się w omawianym kwartale dzięki nowej inicjatywie polegającej na odbieraniu i dostarczaniu przesyłek lądowych dodatkowo w sobotę w 15 głównych aglomeracjach miejskich. Nowa oferta będzie w szybkim tempie uruchamiana w kolejnych miejscach i docelowo, do czasu szczytu wakacyjnego w 2017 r., ma objąć ponad 4,700 miast.
 • Koszty budowy nowych obiektów i uruchomienia obsługi w soboty zwiększyły koszty operacyjne w I kw. 2017 r. o ok. 35 mln USD.
 • Odroczony w czasie wpływ przychodów z tytułu dopłat paliwowych, nietypowe warunki pogodowe oraz pożar jednego z centrów złożyły się w omawianym kwartale na ok. 50 mln USD jednorazowych kosztów.


 


Segment przesyłek międzynarodowych


 


− Segment przesyłek międzynarodowych UPS konsekwentnie wykazuje doskonałe dane fundamentalne na poziomie operacyjnym i stałą poprawę wyników w ujęciu kwartalnym − skomentował David Abney.


 


Segment osiągnął wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży dzięki zwiększeniu popytu na przesyłki międzynarodowe. We wszystkich regionach działalności UPS odnotowano znaczny wzrost wolumenu przesyłek eksportowych, co wynikało z zainteresowania klientów rozszerzonym portfelem usług i najlepszymi w branży rozwiązaniami w zakresie pośrednictwa celnego.


 


 


 


                                                                     I kw. 2017                       I kw. 2016


Przychody ze sprzedaży                           3 058 mln USD                2 914 mln USD


Zysk z działalności operacyjnej                 529 mln USD                   574 mln USD


Zysk z działalności operacyjnej po            648 mln USD


wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych*


 


 


 


* Uzgodnienie zysku z działalności operacyjnej po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych obliczonego według standardów innych niż U.S. GAAP znajduje się w załączniku.


 


 


 


Segment przesyłek międzynarodowych w I kw. 2017 r.:


 • Dobry wynik w zakresie marży operacyjnej, która wyniosła 17,3% pomimo niekorzystnego wpływu różnic kursowych.
 • Niekorzystny wpływ różnic kursowych w wysokości 119 mln USD; efekt całoroczny szacowany na ponad 400 mln USD.
 • Wzrost przychodów segmentu o 4,9% w stosunku do I kw. 2016 r. (wzrost o 11% po wyeliminowaniu wpływu różnic kursowych).
 • Zwiększone zainteresowanie klientów usługami UPS z związku z udoskonaleniem sieci logistycznej i optymalizacją czasu transportu, przekładające się na silny, dwucyfrowy wzrost wolumenu przesyłek − o 14% w wypadku przesyłek eksportowych i o 11% w wypadku przesyłek krajowych poza Stanami Zjednoczonymi.


 


 


Łańcuch dostaw i spedycja towarów


 


− Osiągnięty wzrost i poprawa marży w segmencie łańcucha dostaw i spedycji towarów w zakończonym kwartale to dla nas źródło ogromnej satysfakcji − powiedział David Abney. − Zespół odpowiedzialny za ten segment koncentrował swoje wysiłki na inicjatywach wzrostowych, programach redukcji kosztów i wypracowaniu strategii dla portfeli produktów w ramach poszczególnych obszarów biznesu w odpowiedzi na utrzymujące się od kilku kwartałów szczególne warunki rynkowe. Działania te przyniosły doskonałe efekty.


           


 


 


                                                           I kw. 2017                I kw. 2016


Przychody ze sprzedaży                 2 722 mln USD         2 420 mln USD


Zysk z działalności operacyjnej      179 mln USD            147 mln USD


 


 • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 13% w stosunku do I kw. 2016 r. należy przypisać lepszym efektom programów rozwoju działalności i poprawie warunków rynkowych we wszystkich obszarach biznesu.
 • Wyższy łączny tonaż przewożonych przesyłek w segmencie łańcucha dostaw i spedycji towarów przełożył się na poprawę przychodów.
 • Wyniki w zakresie obsługi klientów z sektorów ochrony zdrowia, handlu detalicznego i przemysłu lotniczego przyczyniły się do dalszej poprawy wyników w obszarze dystrybucji.
 • Spółka Coyote Logistics odnotowała dalsze postępy w realizacji strategii wzrostu, zwiększając w trakcie omawianego kwartału swój udział w rynku.
 • Wszystkie obszary działalności miały swój udział w zwiększeniu zysku operacyjnego segmentu o 22%, dzięki lepszym wynikom programów poprawy zysków.


 


Perspektywy


 


Spółka przedstawia prognozę wyników według wartości skorygowanych, zgodnie ze standardami innymi niż amerykańskie standardy rachunkowości, ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji do wartości rynkowej wyceny programów świadczeń emerytalnych, która będzie ujęta w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości (GAAP) i może stanowić ich istotną pozycję.


 


− W wynikach za pierwszy kwartał nadal widać pozytywny wpływ programów poprawy efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach biznesu − powiedział Richard Peretz, dyrektor finansowy UPS. − Biorąc pod uwagę obecną dynamikę, przy zwiększonym tempie projektów inwestycyjnych, jesteśmy przekonani, że realizacja prognozy wyników za cały rok 2017 jest możliwa.


 


 • UPS podtrzymuje prognozę skorygowanego rozwodnionego zysku na akcję za 2017 r. w przedziale od 5,80 USD do 6,10 USD. Przedział ten uwzględnia niekorzystny wpływ różnic kursowych przed opodatkowaniem w wysokości ponad 400 mln USD, czyli 0,30 USD na akcję.