22.9 C
Warszawa
środa, 22 maja, 2024

Konkurs na członków zarządu

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o. o. ogłosiło konkurs na Członków Zarządu. Poszukiwany jest dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych oraz dyrektor handlowy.

Kandydat na Członka Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych powinien spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub inne uzupełnione o zagadnienia ekonomiczne,

 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem finansami, rachunkowością lub planowaniem i controllingiem,

 • niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

 • korzystanie z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Kandydat na Członka Zarządu ds. handlowych powinien spełniać kryteria:

 • wykształcenie wyższe,

 • co najmniej 5-letni staż pracy,

 • nie mniej niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzi, budowami lub komórkami organizacyjnymi w podmiotach prowadzących działalność w zakresie budowy lub utrzymania infrastruktury kolejowej,

 • niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata,

 • korzystanie z praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

 • dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 • życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu i faksu),

 • uwierzytelnione odpisy następujących dokumentów: dowodu tożsamości, dyplomu ukończenia wyższej uczelni, świadectwa pracy, zaświadczenia o niekaralności,

 • oryginały: aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, oświadczenia kandydata o: ukończeniu studiów wyższych, co najmniej 5-letnim stażu pracy oraz 3 letnim doświadczeniu na stanowisku kierowniczym (określonym w kryteriach), korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu,

 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do siedziby Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o. o., 30-556 Kraków, ul. Prokocimska 4, pok. 209 (sekretariat)  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o. o.” w terminie do 31 sierpnia 2007r. do godz. 10.00.

Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne w siedzibie Spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest pani Elżbieta Spyrczyńska, tel. (012) 6233208

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz niespełniające wymogów określonych  w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 31 sierpnia 2007r. godz. 11.00.

Rozmowy kwalifikacyjne, z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w dniach od 12 września 2007 do 14 września 2007r., w toku których oceniane będą w szczególności:

 • wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,

 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,

 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Członka Zarządu, dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych obejmować będą znajomość zagadnień związanych z finansami, księgowością, planowaniem i controllingiem finansowym w Spółkach.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na Członka Zarządu, dyrektora ds. handlowych obejmować będą: znajomość zasad organizacji zamknięć torowych oraz wykonawstwa robót budowlanych i nawierzchniowych w warunkach prowadzenia ruchu czynnych linii kolejowych, znajomość zasad bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa robót w obrębie czynnych torów i wysokich napięć w sieci trakcyjnej.

O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłaniania kandydatów.

e-logistyka.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Powiązane Artykuły

Jesteśmy również na

4,159FaniLubię
316ObserwującyObserwuj
318ObserwującyObserwuj
spot_img

Praca w Motorola Supply Chain & Procurement, czyli jak wygląda bycie Motorolaninem

Przyświeca nam jeden cel – pomagać innym, aby w najważniejszych momentach stawali na wysokości swoich zadań. Wartości firmy są dla nas fundamentem wszystkich działań....

Z ostantiej chwili