Wyniki PKP CARGO S.A.

W pierwszym półroczu 2008 roku PKP CARGO S.A. uzyskało przychody ogółem  w wysokości 2,8 mld zł, o 2,4% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wskutek niższego niż planowano zapotrzebowania na kruszywa, przewozy w tej grupie towarowej wykonane przez spółkę były aż o 22,5% mniejsze niż w analogicznym okresie ub. roku, aczkolwiek utrzymały się na poziomie 2006 r. W konsekwencji przyniosło to zmniejszenie pracy przewozowej o 6,8%, a przy znacznym wzroście jednostkowego kosztu dostępu do infrastruktury o 8,1%, cen energii trakcyjnej o 12% , oleju napędowego o 20% i innych materiałów o około 20%,  miało niekorzystny wpływ na uzyskany wynik finansowy.

Jednocześnie spółka PKP CARGO konsekwentnie realizuje strategię odbudowywania potencjału firmy w zakresie inwestycji i remontów, w tym zwłaszcza napraw i modernizacji taboru. Plan inwestycyjno-remontowy zrealizowany w I półroczu br. wyniósł 460,6 mln zł. W zakresie polityki taryfowej spółka, pomimo wzrostu kosztów od niej niezależnych, nie wprowadziła w I półroczu br. kolejnej podwyżki taryf za usługi przewozowe, wywiązując się z deklaracji złożonej swoim klientom w styczniu.

Jednocześnie w wyniku aktywnych, skierowanych do klientów działań handlowych udało się spółce pozyskać do przewozów o 1,3% więcej węgla kamiennego (mimo spadku jego wydobycia o 9% w okresie od stycznia do maja br.), o 3,6%  koksu i węgla brunatnego i o 5,8% metali i wyrobów z metali. Znaczący wzrost o około 30% liczony w jednostkach UTI odnotowano również w przewozach intermodalnych.

W zakresie poprawy czytelności reguł wynikających z budowy relacji między spółką i jej klientami wprowadzono od 1 lipca 2008 r. nowy Regulamin sprzedaży usług przewozów towarowych, jako jeden z podstawowych elementów nowej polityki taryfowej PKP CARGO S.A.

Zarząd PKP CARGO S.A. podejmuje równolegle działania, zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków wzrostu kosztów niezależnych od spółki. W spółce jest wdrażany program naprawczy, którego celem jest poprawa efektywności  jej funkcjonowania. Istotnym elementem tego programu jest ograniczanie kosztów bez osłabiania potencjału rynkowego firmy. Spośród działań oszczędnościowych przyjętych w tym programie wdrożony został proces realokacji lokomotyw i przekazania drużyn trakcyjnych do spółek pasażerskich. Ogranicza się równocześnie poziom zapasów i rezerw taborowych.

Aktualna sytuacja rynkowa w istotny sposób wpływa na wyniki osiągane przez spółkę, zwłaszcza w zakresie znaczącego wzrostu kosztów, co ma swoje odzwierciedlenie w kształtowanej polityce cenowej spółki i podejmowanych działaniach oszczędnościowych.