Zasada Pareto

    Zasada Pareto – zasada 80/20.

    Zasada Pareto zwana jest również zasadą 80/20. Mówi ona o tym, że 80% zdarzeń wynika z 20% przyczyn. Została ona odkryta przez włoskiego uczonego Markiza Vilfredo Federico Damaso Pareto. Niezależnie od Pareto, nad tym zjawiskiem pracował amerykański ekonomista Max Otto Lorenz. Efektem jego pracy jest – nazywany dziś – wykres Pareto – Lorenza obrazujący zasadę 80/20.

    Stosując tę metodę w praktyce należy wybrać przyczyny generujące wszystkie zdarzenia w przedsiębiorstwie, związane z przedmiotem rozważań. Następnie nadać tym przyczynom stopnie istotności i uszeregować na wykresie. Taki zabieg pozwoli uwidocznić, które przyczyny generują najwięcej zdarzeń.

    Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.