Wartość dodana (value added)

    0
    185

    Wartość dodana (value added) – wartość przypisana produktom, a będąca wynikiem konkretnego procesu fizycznego (np. procesu produkcji, magazynowania, transportu). Inaczej jest to różnica między poniesionymi kosztami a całkokwitym przychodem.