SPC (ang. Statistical Process Control)

  Statystyczne Sterowanie Procesem jest narzędziem pozwalającym na monitorowanie czy proces jest statystycznie sterowalny (przewidywalny w swoim zachowaniu) oraz na odróżnienie zaburzeń, jakie się w nim pojawiają (przyczyn specjalnych) od naturalnej zmiennej.

  Karta procesu – zawiera wszystkie etapy procesu z zachowaniem kolejności następowania. Opisuje powiązanie czynności oraz decyzje, które im towarzyszą. Karta procesu służy do dokumentowania procesu, a więc powinna zawierać:

  • rodzaj procesu
  • dane początku i końca procesu,
  • podział na poszczególne działania z zachowaniem kolejności,

  (W. Grudzewski, I. Hejduk, Metody Projektowania Systemów Zarządzania, Difin, Warszawa 2004.)

   

  Karta kontrolna (karta Shewharta):

  Zostały opracowane przez Waltera A. Shewharta w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Karty tworzy się poprzez pobieranie danych występujących w procesie w ustalonych odstępach czasu i pozwalają na ustalenie limitów kontrolnych, które wyznaczają granice normalnego funkcjonowania. 

  (Wykorzystanie technik doskonalenia jakości w doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa, W. Makowski, M.Paulus)

  Benchmarking – to proces ciągłego porównywania i doskonalenia produktów lub usług, a przede wszystkim procesów i metod funkcjonowania firm. W benchmarkingu istotne są wskaźniki porównawcze, czyli wyniki mierzone względem innych firm wiodących na rynku w danej branży lub dziedzinie. Wskaźniki są jedynie celem do ich osiągnięcia lub przewyższenia, lecz każda firma lub przedsiębiorstwo powinny same opracować metody, jakimi osiągnie pożądane wyniki.


  Buiness Process Reengineering
   to pojęcie używane najczęściej w stosunku do procesów biznesowych, a oznaczające w dosłownym tłumaczeniu reinżynierję lub reorganizację. Reengineering wiąże się z wprowadzaniem dość radykalnych zmian w procesach biznesowych, a ma za zadanie osiągnięcie mniejszych kosztów oraz maksymalizację efektywności. BPR definiowany jest jako: „fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do przełomowej poprawy osiąganych wyników.”[1] Proces jest najważniejszą wartością dla przedsiębiorstwa i w największe mierze to on zapewnia przedsiębiorstwu przewagę rynkową.

  BPR wiąże się z zadaniem pytania dla przedsiębiorstwa, czy metody, zasady 
  i założenia na jakich opiera się system są odpowiednie. Reengineering zmierza do uproszczenia struktur i procesów realizowanych przez przedsiębiorstwo oraz centralizację odpowiedzialności za ich przebieg. BPR wykorzystuje technologie informatyczne umożliwiające stosowanie outsourcingu i łączenie przedsiębiorstw poprzez systemy wspomagania zarządzania.

  Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.