Outsourcing

  Outsourcing to oddawanie niemacierzystych funkcji firmy do wykonania innym zewnętrznym fimom.

  Za prekursora outsourcingu uważa się Henry’go Forda. Twierdził, że „jeśli jest coś czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej”.

  Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł.

  I tak właśnie outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania polegającą na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy do realizacji firmie zewnętrznej (partnerowi zewnętrznemu – outsourcerowi). Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działalności, i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

  Usługi outsourcingowe można sklasyfikować na dwie grupy: outsourcing pełny (strategiczny) oraz outsourcing selektywny (taktyczny).

  Outsourcing strategiczny jest elementem planu strategicznego firmy, ma długofalowy charakter, a usługodawca jest w roli partnera, a nie dostawcy. Partner zapewnia kompleksową usługę outsourtsingową. Przykład może stanowić całkowity outsourcing usług informatycznych lub transportowych.

  Celami strategicznego outsourcingu są:
  • Koncentracja sił na głównych obszarach działalności firmy,
  • Osiągnięcie wyższej jakości usług,
  • Większa elastyczność usługodawcy w porównaniu do własnych służb informatycznych,
  • Dostęp do technologii i wiedzy.

  Outsourcing taktyczny wynika z aktualnych potrzeb firmy, ma charakter czasowy i usługodawca jest traktowany jako dostawca. Polega na przekazaniu zewnętrznej firmie kontroli nad wybranymi obszarami, np.: zarządzania wybranymi aplikacjami lub środowiskiem sieciowym.

  Do powszechnych dylematów dotyczących outsourcingu należą obawy związane z redukcją zatrudnienia, utratą kontroli nad wyodrębnianymi funkcjami oraz nieprzewidzianym wzrostem kosztów.

  Podstawę przy wyborze dziedzin, które chcemy i możemy „outsourcować” stanowi zdefiniowanie tzw. “core business”, czyli zasadniczych funkcji i misji biznesu oraz odpowiedzenie sobie na pytanie, gdzie tkwi prawdziwa wartość firmy? Należy pamiętać o tym, że silne strony, w znaczeniu strategicznym, muszą pozostać w firmie. Nie należy ich powierzać w cudze ręce. Można oczywiście objąć outsourcingiem funkcje pomocnicze wspierające główną strategię tj. finanse, kadry, obsługę klienta czy prace inżynieryjne. Przy powierzaniu prostych funkcji ubocznych takich jak sprzątanie, ochrona czy catering decyzja o zleceniu ich firmie zewnętrznej jest prostsza.

  Dzięki wyodrębnieniu odpowiednich obszarów działalności firmy, możemy łatwiej uzyskać efekt skali, dostęp do wiedzy i technologii oraz elastyczność działania. Możliwość szybkiego dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych to ważne aspekty dla firm rozwijających się bardzo dynamicznie. Dzisiaj używane przez nie technologie informatyczne mogą jutro nie spełniać już. Szybka wymiana sprzętu oraz aplikacji powoduje wysokie koszty, a szkolenia nowych pracowników do ich obsługi są długotrwałe i mogą paraliżować działanie przedsiębiorstwa.
              Systemy ERP muszą być tak zaprojektowane, aby nie blokowały możliwości wyoutsourcowania określonych obszarów działalności firmy. Wiąże się to ze standaryzacją wejść i wyjść aplikacji systemu. Firma macierzysta oraz outsourcer muszą sprawnie współpracować, a to można osiągnąć tylko wtedy, gdy nie ma problemów w przepływie informacji. Dlatego konieczne jest łączenie systemów dwóch firm.

  Najbardziej popularne obszary oddawane w outsourcing to: 
  • administracja funkcji kadrowych 
  • szkolenia 
  • administracja systemów informatycznych 
  • finanse i rachunkowość 
  • audyt wewnętrzny 
  • podatki 
  • zarządzanie środkami trwałymi 
  • zaopatrzenie, transport, logistyka
  • zarządzanie wydrukiem i dokumentami 
  • obsługa klienta

  Źródło: Dawid Balonek praca dyplomowa pt: SYSTEMY WSPOMAGANIA ZARZąDZANIA W PRZEDSIęBIORSTWIE.