FAS

  0
  408

  FAS -Free Alongside Ship (…named port of shipment)
  Franco wzdłuż burty statku (…oznaczony port załadunku)
  Zastosowanie: tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.

  W INCOTERMS 2000 do obowiązków sprzedającego należy dokonanie odprawy celnej eksportowej i poniesienie kosztów z tym związanych. W INCOTERMS 1990 strony mogły się umówić, że odprawa celna wywozowa zostanie dokonana przez eksportera i wtedy formuła miała brzmienie: FAS (Cleared for export) – FAS (Odprawa celna w eksporcie dokonana).

  KOSZTY

  Sprzedający ponosi:
  • Koszty dostarczenia towaru wzdłuż burty wyznaczonego przez kupującego statku na nadbrzeże lub na lichtudze w oznaczonym porcie załadunku, w dniu (okresie) przewidzianym w umowie, w sposób zwyczajowo przyjęty w danym porcie.
  • Koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
  • Koszty cła i formalności celnych związanych z eksportem towaru.
  • Koszty zawiadomienia kupującego o dopełnionych formalnościach celnych oraz dostarczeniu towaru wzdłuż burty wyznaczonego statku.
  • Koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu, świadczącego o dostawie towaru lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego.
  • Koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do podstawienia towaru do dyspozycji kupującego.
  • Koszty opakowania i jego znakowania niezbędnych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.
  Kupujący ponosi:
  • Koszty zakupu towaru.
  • Koszty frachtu wynikające z zawartej umowy przewozu.
  • Wszelkie koszty związane z towarem od momentu postawienia poprzez sprzedającego wzdłuż burty wyznaczonego statku , w tym koszty cła i podatku i innych oficjalnych opłaty oraz koszty formalności celnych związanych z importem i tranzytem.
  • Wszystkie dodatkowe koszty wynikające z faktu, że wyznaczony przez kupującego statek nie przybył o czasie albo z faktu, nie mógł towaru przyjąć lub zakończyć załadunek wcześniej niż to przewidywał rozkład, lub kupujący nie załatwił wymaganych licencji, upoważnień, formalności albo nie powiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy(pod warunkiem jego należytego wyodrębnienia jako przedmiotu umowy).
  • Koszty zawiadomienia sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy.
  • Koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, również w sytuacji, gdy jest one obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu.
  • Koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem świadczącym o dostawie), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

  RYZYKO
  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie dostarczenia towaru wzdłuż burty statku wyznaczonego przez kupującego, w miejscu załadunku przez niego określonym, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie i w sposób, jaki jest zwyczajowo przyjęty w tym porcie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, wynikające z nie załatwienia licencji, upoważnień, formalności wymaganych przy eksporcie, imporcie i tranzycie , a także, gdy nie zawiadomił sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku, wymaganym terminie dostawy lub wyznaczony przez niego statek nie przybył o czasie, nie mógł przyjąć towaru, zakończyć przyjmowania załadunku wcześniej niż to przewidywał rozkład (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. wyraźnie oddzielony lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).