DES

  DES -Delivered Ex Ship (…named port of destination)
  Franco Statek (…oznaczony port przeznaczenia)
  Zastosowanie : tylko w transporcie morskim i wodnym śródlądowym.

  KOSZTY

  Sprzedający ponosi:
  • Koszty dostarczenia towaru na statku do dyspozycji kupującego (bez dokonywania odprawy celnej w imporcie) w zwyczajowym punkcie rozładunku, w oznaczonym porcie przeznaczenia w uzgodnionym , terminie lub okresie, umożliwiającym rozładunek ze statku, właściwym dla tego rodzaju towaru sprzętem przeładunkowym.
  • Koszty sporządzenie i wysłanie faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem.
  • Koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień oraz dokonania formalności celnych w eksporcie i tranzycie.
  • Koszty zawarcia umowy przewozu.
  • Koszty cła, podatków i innych opłat mających zastosowanie w eksporcie i tranzycie do określonego portu przeznaczenia.
  • Koszty zawiadomienia kupującego o spodziewanym terminie przybycia statku, jak również innego zawiadomienia umożliwiającego kupującemu podjęcie kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru.
  • Koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego.
  • Koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego na statku w oznaczonym porcie przeznaczenia.
  • Koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.
  Kupujący ponosi:
  • Koszty zakupu towaru.
  • Koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przejęcia towaru.
  • Koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w imporcie.
  • Koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z importem.
  • Wszystkie dodatkowe koszty i opłaty związane z towarem powstałe w czasie transportu towaru od momentu, w którym towar znalazł się w dyspozycji kupującego na statku w oznaczonym punkcie przeznaczenia ) m.in. koszty wyładunku).
  • Wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem dostawy lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).
  • Koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu.
  • Koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraj pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru.

  RYZYKO
  Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującego na statku w zwyczajowym punkcie rozładunku w porcie przeznaczenia , w uzgodnionym terminie lub okresie, w sposób umożliwiający rozładunek ze statku, właściwym dla tego rodzaju towaru sprzętem rozładunkowym. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jeżeli nie przyjął dostawy, gdy towar został mu postawiony do dyspozycji zgodnie z ustalonymi warunkami, lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).