DDU

  DDU -Delivered Duty Unpaid (…named place of destination)
  Dostarczone, cło nieopłacone (…oznaczone miejsce przeznaczenia)
  Zastosowanie : wszystkie rodzaje transportu

  Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły, np.: DDU (VAT Paid) – DDU (VAT opłacone)

  KOSZTY

  Sprzedający ponosi:

  * koszty dostarczenia towaru do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;
  * koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
  * koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie i tranzycie;
  * koszty zawarcia umowy przewozu;
  * koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem i tranzytem;
  * koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
  * koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
  * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;
  * koszty opakowania i jego znakowania wymaganych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

  Kupujący ponosi:

  * koszty zakupu towaru;
  * koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru; koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w imporcie;
  * koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie;
  * koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
  * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru;
  * wszystkie pozostałe koszty opłaty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia;
  * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie załatwieniem formalności importowych lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);

  RYZYKO
  Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie załatwił formalności importowych lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).