DDP

  0
  1206

  DDP – Delivered Duty Paid (…named place of destination)
  Dostarczone, cło opłacone (…oznaczone miejsce przeznaczenia)
  Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu.

  W porównaniu do DDU, sprzedający jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów i rodzajów ryzyka związanych z towarem wraz z formalnościami celnymi, aż do momentu, gdy zostanie on dostarczony do miejsca przeznaczenia.

  KOSZTY

  Sprzedający ponosi:

  * koszty dostarczenia towaru oclonego do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;
  * koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jego ekwiwalentem;
  * koszty uzyskania licencji eksportowej i importowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie, tranzycie i imporcie;
  * koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem, tranzytem i importem;
  * koszty zawarcie umowy przewozu;
  * koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
  * koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i/lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
  * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;
  * koszty opakowania i jego znakowania wymagane do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

  Kupujący ponosi:

  * koszty zakupu towaru;
  * koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru; koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
  * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru;
  * wszystkie pozostałe koszty i opłaty związane z towarem, od momentu postawienia towaru do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia;
  * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie przyjęciem towaru, mimo postawienia go do dyspozycji kupującego na uzgodnionych warunkach, lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia towaru (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).

  RYZYKO
  Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie przyjął towaru, mimo postawienia towaru na uzgodnionych warunkach do jego dyspozycji lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).