DDU

DDU -Delivered Duty Unpaid (…named place of destination)

Dostarczone, cło nieopłacone (…oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie : wszystkie rodzaje transportu

Strony mogą dokonywać modyfikacji tej formuły, np.: DDU (VAT Paid) – DDU (VAT opłacone)

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

 • koszty dostarczenia towaru do uzgodnionego punktu w oznaczonym miejscu przeznaczenia, w uzgodnionym terminie lub okresie i postawienia go do dyspozycji kupującego;
 • koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
 • koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, oraz dokonania formalności celnych w eksporcie i tranzycie;
 • koszty zawarcia umowy przewozu;
 • koszty cła, podatków i innych opłat związanych z eksportem i tranzytem;
 • koszty zawiadomienia kupującego o wysyłce towarów jak również innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
 • koszty dostarczenia zlecenia wydania towaru i / lub zwyczajowego dokumentu transportowego lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
 • koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru do dyspozycji kupującego w uzgodnionym punkcie w oznaczonym miejscu przeznaczenia i czasie;
 • koszty opakowania i jego znakowania wymaganych do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo transportowany bez opakowania.

Kupujący ponosi:

 • koszty zakupu towaru;
 • koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie i miejscu przejęcia towaru; koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w imporcie;
 • koszty cła, podatków, i innych oficjalnych opłat występujących w imporcie;
 • koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
 • koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zleceniem wydania lub zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie towaru;
 • wszystkie pozostałe koszty opłaty związane z towarem od momentu postawienia go do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu przeznaczenia;
 • wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie załatwieniem formalności importowych lub nie zawiadomieniem sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);

RYZYKO

Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar postawiony do dyspozycji kupującemu w oznaczonym miejscu przeznaczenia i w uzgodnionym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru jeśli nie załatwił formalności importowych lub gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie i miejscu przyjęcia dostawy (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy).