CPT - Encyklopedia branży TSL - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Logipedia

CPT

CPT -Carriage Paid To: (...named place of destination) Przewoźne opłacone do (...oznaczone miejsce przeznaczenia) Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie Obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz do określoneg

CPT -Carriage Paid To: (...named place of destination)
Przewoźne opłacone do (...oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zastosowanie: wszystkie rodzaje transportu z kombinowanym włącznie

Obowiązkiem sprzedającego jest zawarcie umowy o przewóz do określonego punktu przeznaczenia i opłacenie kosztów przewoźnego. Jest on zobowiązany do dostarczenia towaru przewoźnikowi, a jeśli jest ich kilku, pierwszemu z nich. W tym miejscu ryzyko uszkodzenia i utraty towaru przechodzi na kupującego.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

    * koszty dostarczenia i powierzenia towaru przewoźnikowi (jeżeli występuje kilku przewoźników, pierwszemu przewoźnikowi), w wyznaczonym terminie lub okresie w celu przewozu towaru do określonego miejsca przeznaczenia;
    * koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
    * koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem, koszty eksportowych formalności celnych
    * koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu i powierzeniu towaru przewoźnikowi, jak również koszty innego zawiadomienia wymaganego w celu umożliwienia kupującemu podjęcia kroków, które są normalnie niezbędne do przejęcia towaru;
    * koszty zawarcia umowy przewozu, frachtu, załadunku towaru, a także opłaty za rozładunek w miejscu przeznaczenia, jeżeli są one zawarte w kosztach frachtu lub zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawarciu umowy o przewóz;
    * koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
    * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru przewoźnikowi;
    * koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.

Kupujący ponosi:

    * koszty zakupu towaru,
    * koszty zawiadomienia sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia;
    * koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w tranzycie i imporcie;
    * koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od momentu powierzenia towaru przewoźnikowi, a które nie są frachtem (np. koszty rozładunku) lub nie zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawieraniu umowy o przewóz;
    * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego(jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i / lub porcie przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub daty upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
    * koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
    * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i / lub kraj pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie, gdy towar został dostarczony i powierzony przewoźnikowi (jeżeli występuje kilku przewoźników, to pierwszemu przewoźnikowi) w wyznaczonym terminie lub okresie. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i miejscu przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

UWAGA!
Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego. Przy formułach CIF i CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje , na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy, w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

  • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-12-02 20:44:24
  • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2015-10-19 14:06:26
  • Źródło: e-logistyka.pl

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.