CIF - Encyklopedia branży TSL - E-logistyka.pl
Bezpłatny Newsletter
Logipedia

CIF

CIF -Cost, Insurance and Freight (.....named port of destination) Koszt, Ubezpieczenie i Fracht ( ....oznaczony port przeznaczenia) Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy. Zakres obowiązków, podział kosztów i ryzyka w formule CIF jes

CIF -Cost, Insurance and Freight (.....named port of destination)
Koszt, Ubezpieczenie i Fracht ( ....oznaczony port przeznaczenia)
Zastosowanie: tylko transport morski i wodny śródlądowy.

Zakres obowiązków, podział kosztów i ryzyka w formule CIF jest podobny, jak w CFR, przy czym jest on rozszerzony o obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów. Sprzedający musi przekazać kupującemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, aby ten mógł dochodzić ewentualnych roszczeń od ubezpieczyciela.

KOSZTY

Sprzedający ponosi:

    * koszty dostarczenia towaru na statek w oznaczonym porcie załadunku, w dniu lub okresie przewidzianym w umowie; koszty sporządzenia i wysłania faktury handlowej lub przekazu elektronicznego będącego jej ekwiwalentem;
    * koszty uzyskania licencji eksportowej lub innych upoważnień, koszty podatku, cła i innych oficjalnych opłat związanych z eksportem,koszty eksportowych formalności celnych;
    * koszty zawarcia umowy przewozu, przewozu towaru do portu przeznaczenia i ubezpieczenia według zasady minimalnego zakresu pokrycia ryzyka (o ile umowa zawarta między stronami nie przewiduje innego zakresu pokrycia ryzyka). Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na sumę równą cenie uzgodnionej w kontrakcie +10%.
    * koszty wyładunku w porcie przeznaczenia, o ile zostały one pobrane przez armatora liniowego przy zawarciu umowy przewozu;
    * koszty zawiadomienia kupującego o dostarczeniu towaru na pokład wyznaczonego statku, jak również zawiadomień umożliwiających kupującemu podjęcie kroków, które są niezbędne do przejęcia towaru;
    * koszty dostarczenia zwyczajowego dokumentu transportowego, wystawionego na uzgodniony port przeznaczenia lub ekwiwalentnego przekazu elektronicznego;
    * koszty kontroli jakościowej, mierzenia, ważenia, liczenia, które są niezbędne do dostarczenia towaru na statek;
    * koszty opakowania i jego znakowania niezbędnego do przewozu, o ile dany towar nie jest zwyczajowo przewożony bez opakowania.

Kupujący ponosi:

    * koszty zakupu towaru,
    * koszty zawiadomienia sprzedającego o wymaganym terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia;
    * koszty uzyskania licencji importowej lub innych oficjalnych upoważnień, a także koszty formalności celnych w tranzycie i imporcie;
    * koszty opłat celnych, podatków i innych oficjalnych opłat związanych z tranzytem i importem, jak również wszystkie koszty i opłaty związane z towarem w czasie transportu od portu załadunku, a które nie są frachtem (np. koszty rozładunku) lub nie zostały przyjęte przez sprzedającego przy zawieraniu umowy o przewóz;
    * wszystkie dodatkowe koszty spowodowane nie zawiadomieniem sprzedającego (jeśli to było wymagane) o czasie wysyłki towaru i/lub porcie przeznaczenia (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony jako przedmiot umowy);
    * koszty kontroli przedwysyłkowej towaru, poza wypadkami, gdy jest ona obligatoryjnie wymagana przez władze kraju eksportu;
    * koszty uzyskania dokumentów lub ekwiwalentnych przekazów elektronicznych (poza zwyczajowym dokumentem transportowym), wydawanych w kraju wysyłki i/lub kraju pochodzenia, potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

RYZYKO
Ryzyko utraty lub uszkodzenia tworu przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie gdy towar przekroczył nadburcie statku, w porcie załadunku. Ponadto kupujący ponosi dodatkowe ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, gdy nie zawiadomił sprzedającego o terminie wysyłki towaru i porcie przeznaczenia, od uzgodnionej daty lub upływu uzgodnionego okresu wysyłki (pod warunkiem, że towar został należycie wyodrębniony tzn. lub w inny sposób zidentyfikowany jako przedmiot umowy).

UWAGA!
Szczególną uwagę należy zwrócić na formuły z grupy C - mimo ponoszenia przez sprzedającego kosztów frachtu lub przewoźnego i ewentualnie ubezpieczenia na głównym odcinku drogi od sprzedającego do miejsca przeznaczenia, to ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru a także dodatkowe koszty powstałe po załadowaniu towaru lub przekazaniu go przewoźnikowi obciążają kupującego. Przy formułach CIF i CIP sprzedający również ubezpiecza towar na rzecz kupującego. W interesie kupującego jest określenie zakresu ryzyk od których towar ma być ubezpieczony. Jeśli tego nie określi, to sprzedający ma obowiązek ubezpieczyć towar w zakresie minimalnego pokrycia ryzyk zgodnie z Instytutową Klauzulą Ubezpieczeniową C. Kupujący również powinien wskazać znaną sobie firmę ubezpieczeniową. W przypadku uszkodzenia lub utraty towaru kupujący często jest zmuszony załatwiać reklamacje , na podstawie dostarczonej przez sprzedającego polisy, w nieznanej i często egzotycznej firmie ubezpieczeniowej.

  • Dodał: Redakcja e-logistyka.pl, 2013-12-02 20:44:24
  • Ostatnia edycja: Redakcja e-logistyka.pl, 2015-10-19 14:03:36
  • Źródło: e-logistyka.pl
PRACA
kier. C+E Niemcy 2/1 okolice Padersborn
17.11.2017
Werker
Specjalista ds. obsługi klienta TSL
16.11.2017
DONE! Deliveries
Account Manager
15.11.2017
Integra Consulting Poland
Spedytor Krajowy
14.11.2017
Grupa Most Wanted!

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu
ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.